Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. A jelen Adatkezelési tájékoztatót azért dolgoztuk ki, hogy információkat nyújtsunk Ön számára arról, hogy milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal dolgozunk fel Önről, továbbá milyen szervezési és technikai intézkedések teszünk a személyes adatok védelme érdekében, valamint, hogy tájékoztatást adjunk Önnek a jogairól, amikor a szolgáltatásunkat igénybe veszi az árajánlat kéréstől az ingatlan megvásárlásáig.

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Cilitex Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 2045 Törökbálint, Károlyi M. u. 57.

Cégjegyzékszám: 13 06 017382

Honlap: https://cilitex.hu/

Email: cilitex@gmail.com

Telefon: +36 70 883 10 50

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy Általános adatvédelmi rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (továbbiakban: Grt.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (továbbiakban: Ptk.),
 • az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.)
 • a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (Szemjel.azonosító tv.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.)
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.)

3.Adatkezelési tevékenységek

 • A honlapon lévő üzenetküldő rendszerhez kapcsolódó adatkezelés
 A kezelt személyes adatok  Adatkezelés célja
név (családi és utónév)

telefonszám

email cím

 kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a cilitex@gmail.com email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 • Hírlevél küldése
 A kezelt személyes adatok  Adatkezelés célja
név (családi és utónév)

email cím

direkt marketing megkeresések, üzleti ajánlatok küldése

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a cilitex@gmail.com email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

Az adatkezelés jogalapjai:

 • 15.§ (1) és (3) bekezdések, 26. § (3) bekezdés, 32 § (1) bekezdés a) pont
 • azonosító tv.
 • Üttv.
 • 14/2018 (VI.25.) MÜK Szabályzat

Az adatkezelés időtartama: az Üttv. 53.§ (3) bekezdése alapján 10 év

4. Cookie

Az oldalon az Adatkezelő cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak (titkos, véletlenül generált számsort), amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.

A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

 • Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 • Session cookie (SESSIONID) – Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.
 • Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak az látogató tevékenységéről a Honlapon.
 • A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a Cilitex Kft. az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például, ha a rendőrség vagy ügyészség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek az Adatkezelő nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó az Adatkezelő választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat alkalmazza:

 • marketing feladatok: Go Digital Üzletviteli Tanácsadó Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 37-41. F. lház. 1. em. 11., cégjegyzékszám: 13 09 182370)

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a saját működéséhez használatos található szervereken tárolja. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tártolt adatokhoz való hozzáférés naplózva van, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 • A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt törvény a személyes adatok további tárolására kötelezi.  Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 • az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

email:ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Bírósági eljárás kezdeményezése: az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek)

9. Az Adatkezelési Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van. Az Ön kérésére az Adatkezelő megküldi Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.